de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Kleutergroep op een opvang!?

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de kleutergroep op de Buitenhoeve. Een kleutergroep op een kinderdagverblijf is niet gangbaar. Het idee dat alle kinderen bij het bereiken van de leeftijd van vier jaar naar school moeten, is diepgeworteld in onze samenleving, het is bijna een vanzelfsprekendheid. Dat hoeft niet, want kinderen zijn pas met vijf jaar leerplichtig. Het komt al wel geregeld voor dat ouders ervoor kiezen het moment van naar school gaan iets uit te stellen, bv. Wanneer het kind in een heel drukke tijd vier wordt, zoals vlak voor de zomervakantie of rond de decembermaand.

De Buitenhoeve wil hierin een stap verder gaan en met de kleutergroep aan alle kinderen en hun ouders de gelegenheid bieden het naar school gaan uit te stellen tot de leeftijd van vijf jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat deze keuze voor veel kinderen een waardevolle bijdrage in hun ontwikkeling kan betekenen en dat onze werkwijze vaak beter aansluit bij de kleuter, dan het huidige onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 van veel basisscholen.

 

Aanleiding kleutergroep op de Buitenhoeve.

 

Wat is er gaande in onderwijsland?

Sinds de samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school in 1985, is het onderwijs in de groepen 1 en 2 steeds meer het begin geworden van een efficiënte leerweg in de basisschool.
Daarbij is er helaas de afgelopen jaren een tendens waar te nemen in het onderwijs die scholen en leerkrachten –vaak tegen beter weten in-  enorm veel druk oplegt om te ‘presteren’. Scholen voelen zich -opgejaagd door de inspectie- gedwongen om alle aandacht te vestigen op taal en rekenen en het voorkomen en wegwerken van achterstanden.
Ben je als kind ongeconcentreerd, bewegelijk, druk, onhandig, of gewoon wat slechter in taal en rekenen? Dan is de kans groot dat je een etiket krijgt.
De Cito-toetsscores moeten dus opgekrikt worden. Scholen worden afgerekend op de ‘resultaten’ en scholen zetten daarom alles op alles om te voorkomen dat men als ‘zwakke school’ bestempeld wordt. Sinds een aantal jaren zijn basisscholen ‘verplicht’ ook de allerkleinsten te testen. Vol trots vertellen schooldirecteuren dat de kleuters in groep 1 al 10 letters leren en dat ze in groep 2 alle kleuters screenen m.b.v. de toetsen die horen bij het dyslexieprotocol. En natuurlijk doen we ook in groep 1 en 2 de cito-toetsen, om zo vroeg mogelijk achterstanden op te sporen en tijdig te kunnen remediëren met behulp van handelingsplannen. Maar wat zegt de uitslag van deze test eigenlijk over de ontwikkeling van een kleuter?
Wetenschappers zijn het er over eens: kleuters zijn te jong om individueel te testen. En toch gaan we er mee door. Zelfs onze peuters moeten eraan geloven. ‘Opbrengstgericht werken’ noemt de politiek dat. De uitslag van de test bepaalt of het kind een taalachterstand heeft. Extra begeleiding is het toverwoord. Maar in de praktijk pakt dit heel anders uit.

Het gevolg van deze prestatiedruk is helaas niet dat de onderwijskwaliteit toeneemt… Het tegendeel zien wij gebeuren. Het onderwijsaanbod is enorm verschraald, de druk op leerlingen en leerkrachten is enorm. Strakke programma’s en dagritmes met als gevolg steeds minder ruimte voor de brede ontplooiing van het individu. Steeds minder ruimte voor het kind (en de leerkracht) als persoon. De taal- en rekenlessen ‘ter voorbereiding’ op groep 3 gaan ten koste van de tijd voor vrij spel. Terwijl vrij spelen van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling op jonge kinderen.

 

 Uitgangspunten kleutergroep Buitenhoeve:

  • Aansluiten bij het unieke kind en zijn ontwikkelingsfase;
  • Krachtige leef- en leeromgeving;
  • Veel ruimte voor het vrije spel en buitenspelen;
  • Activiteiten komen voort uit de (ideeën van) kinderen en projecten;
  • Geen druk op prestaties, procesgerichte benadering;
  • Kleine groepjes van max. 10 kinderen bij 1 begeleider.

Wat zie je nu op een basisschool:

  • De leeromgeving en aanbod verschraalt onder de programmadruk en risico-denken.
  • Extra aandacht voor taalzwakke kinderen gaat ten koste van het vrije spel.
  • De focus ligt op wat je niet goed kunt.
  • Toetsen worden tot doel verheven.

 

Via deze link kunt u een ‘kijkje’ nemen in een dag op onze kleutergroep. Zomaar een dag op de kleutergroep

We werken op de kleutergroep met een open curriculum, dit houdt in dat we niet gebonden zijn aan onderwijs programma’s of methodes.
De kinderen krijgen hierdoor de ruimte om mede met de begeleiders de inhoud te bepalen. Kinderen van een oudere leeftijd hebben een grotere inbreng en meer kennis en vaardigheden om het programma mede vorm te geven. Juist hierdoor vinden er wezenlijk andere activiteiten plaats dan op een peutergroep. De activiteiten sluiten aan op een hoger ontwikkelingsniveau (en daarmee stimuleer je tegelijkertijd dat hogere ontwikkelingsniveau). Hierbij een voorbeeld hoe de verbazing over het woord ”kronkelige wormen” de start werd van een prachtig project: Documentatie wormenbak

 

"Wij houden kinderen niet bezig maar kijken wat het kind bezig houdt!"

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve