de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Wat is kwaliteit?

De belangrijkste opdracht van ons kindercentrum is in onze ogen het realiseren van hoge pedagogische kwaliteit voor de kinderen die bij ons komen. De keuzes die wij maken in ons beleid zijn dan ook altijd bewust gemaakt en met dat doel als uitgangspunt. Op het eerste gezicht líjkt het soms dat andere belanghebbenden, zoals ouders, personeel en ondernemer daardoor iets in moeten leveren. Wanneer we ons realiseren dat het eerste belang van al deze partijen ook een hoge pedagogische kwaliteit voor de kinderen is, zien we dat schijn bedriegt.
Hoe e.e.a. eruit ziet in de praktijk is beschreven in de informatiegids. Ook het pedagogisch beleidsplan ligt -na vaststelling door de oudercommissie- voor iedereen ter inzage.

 

  • Kwaliteit maak je op de werkvloer! Dagelijks werken wij aan kwaliteit; de groepen en het aanbod zijn hier qua vorm en inhoud op afgestemd. De begeleiders zijn daardoor in de gelegenheid zich optimaal te richten op de kinderen en de inhoud van hun werk.
  • Onze begeleiders hebben ruime ervaring en /of zijn hoger opgeleid. Zij zijn geselecteerd op de specifieke kwaliteiten die nodig zijn in ons kindercentrum en worden hierin intern geschoold. Wij creëren een cultuur waarin van en met elkaar leren een normale gang van zaken is.
  • Kwaliteit is ook het welbevinden van kinderen, ouders en personeel. Door goede communicatie kunnen en willen wij tijdig anticiperen om dit welbevinden goed te houden. Schroomt u daarom niet tijdig uw vragen te stellen en ideeën en opmerkingen te delen.
  • Wij zijn aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang: Katern Algemene voorwaarden kinderopvang 2016
  • Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • De GGD controleert jaarlijks de kwaliteit, de GGD rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk, zie Downloads.
  • Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden het Klachtenloket Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl). Het openbare jaarverslag kunt u vinden bij Downloads. Hierbij vindt u onze interne en externe Klachtenreglement.
  • Onze begeleiders zijn in het bezit van EHBO (Eerste Hulp bij Kinderen) of een BHV certificaat (bedrijfshulpverlening).
  • Tweejaarlijks voeren wij een Klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle ouders en verzorgers. Met de oudercommissie stellen we op basis van de uitslag verbeteracties vast.

Inspectierapport GGD.

Op maandag 15 september 2014  heeft de toezichthouder van de GGD een bezoek gebracht aan de Buitenhoeve. Hierbij een greep uit het positieve inspectierapport:

De Buitenhoeve is een kleinschalig kinderdagverblijf op een landelijke locatie. ‘Buiten’ staat centraal op deze locatie. Er wordt veel gewerkt met natuurlijk materiaal en kinderen krijgen alle gelegenheid om onder begeleiding buiten o.a. dieren en planten te verzorgen.

Op het KDV de Buitenhoeve staat ‘buiten’ centraal. De groepsruimten grenzen elk aan een buitenspeelplaats. Hierin zijn o.a. konijnenhokken en ontdektuinen te vinden. Kinderen krijgen alle gelegenheid om buiten van alles te doen en te ontdekken.

Observaties:

‘’Een beroepskracht moedigt een baby op passende wijze aan om uit de fles te gaan drinken. Ze benoemt het non verbale gedrag en gaat dan staan met het kindje op de arm waarna het wel lukt te gaan drinken. Dit is bekend bij de beroepskracht en past haar gedrag hierop aan.’’

‘’Tijdens de observatie wordt er een georganiseerde activiteit aangeboden op de peutergroep. Kinderen kiezen zelf of ze daaraan willen deelnemen. Er is voldoende gelegenheid om iets anders te gaan doen. Beroepskrachten worden door de kinderen zelf ook spontaan betrokken in het spel.’’

‘’In de aankleding is er veelal met natuurlijk materiaal gewerkt. In de groepsruimtes zijn er diverse speelhoeken subtiel ingericht wat hierdoor ook weer rust uitstraalt.’’

Het volledige GGD inspectierapport van 2014:

KDV De Buitenhoeve reg insp 150914 ID BSO De Buitenhoeve reg insp 150914 ID

"Het willen en kunnen leveren van een kwalitatief zeer goede kinderopvang, is de drijfveer achter het ontstaan van de Buitenhoeve.'"

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve