de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Kwaliteit

De belangrijkste opdracht van ons kindercentrum is in onze ogen het realiseren van hoge pedagogische kwaliteit voor de kinderen die bij ons komen. De keuzes die wij maken in ons beleid zijn dan ook altijd bewust gemaakt en met dat doel als uitgangspunt. Op het eerste gezicht líjkt het soms dat andere belanghebbenden, zoals ouders, personeel en ondernemer daardoor iets in moeten leveren. Wanneer we ons realiseren dat het eerste belang van al deze partijen ook een hoge pedagogische kwaliteit voor de kinderen is, zien we dat schijn bedriegt.
Hoe e.e.a. eruit ziet in de praktijk is beschreven in de informatiegids. Het door de oudercommissie vastgestelde pedagogisch beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage.

 

  • Kwaliteit lever je op de werkvloer! Dagelijks werken wij aan kwaliteit; de groepen en het aanbod zijn hier qua vorm en inhoud op afgestemd. De begeleiders zijn daardoor in de gelegenheid zich optimaal te richten op de kinderen en de inhoud van hun werk.
  • Onze begeleiders hebben ruime ervaring en/of zijn hoger opgeleid. Zij zijn geselecteerd op de specifieke kwaliteiten die nodig zijn in ons kindercentrum en worden hierin intern geschoold. Wij creëren een cultuur waarin van en met elkaar leren een normale gang van zaken is.
  • Kwaliteit is ook het welbevinden van kinderen, ouders en personeel. Door goede communicatie kunnen en willen wij tijdig anticiperen om dit welbevinden goed te houden. Schroomt u daarom niet tijdig uw vragen te stellen en ideeën en opmerkingen te delen.
  • Wij zijn aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang: Katern Algemene voorwaarden kinderopvang 2016
  • Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • De GGD controleert jaarlijks de kwaliteit, de GGD rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk, zie Downloads.
  • Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden het Klachtenloket Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl). Het openbare jaarverslag kunt u vinden bij Downloads. Hierbij vindt u onze interne en externe Klachtenreglement.
  • Onze begeleiders zijn in het bezit van kinder-EHBO en/of een BHV certificaat (bedrijfshulpverlening).
  • Tweejaarlijks voeren wij een Klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle ouders en verzorgers. Met de oudercommissie stellen we op basis van de uitslag verbeteracties vast.

 

"Het willen en kunnen leveren van een kwalitatief zeer goede kinderopvang, is de drijfveer achter het ontstaan van de Buitenhoeve.'"

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve